top of page

ผลิตภัณฑ์รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าตามกลุ่มธุรกิจ

      RCK ออกแบบผลิตภัณฑ์รถเทรลเลอร์ หรือ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า ตามแต่ละกลุ่มธุรกิจขนส่ง ทั้งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรม, เหล็กคอยล์, ผลผลิตทางการเกษตร และกลุ่มสินค้ายานพาหนะ รวมถึงการขนส่งเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ โดยการออกแบบและผลิต RCK คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานที่ลูกค้าได้รับเป็นหลักสำคัญ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจ

ก้างปลา 2 เพลา 16 9.png

ธุรกิจโลจิสติกส์

พ่วงดัมพ์ เกษตร.png

ธุรกิจขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

โลเบด.png

ธุรกิจขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รถบรรทุกรถยนต์.png

ธุรกิจขนส่งยานยนต์

bottom of page